Servei d’Ajut a Domicili (SAD) i Teleassistència

Servei d'Ajut a Domicili

El Servei d’Ajut a Domicili és un servei dirigit a persones soles o famílies empadronades en qualsevol municipi de la comarca del Priorat, i que es troben per causes físiques, psíquiques o socioeconòmiques en una situació de necessitat o risc social amb unes carències d’autonomia personal per desenvolupar les  activitats bàsiques de la vida diària. També s’ofereix a aquelles famílies amb infants amb risc o vulnerabilitat.

L’accés al SAD es realitza a través dels Serveis Socials Bàsics mitjançant entrevistes personalitzades, visites a domicili per tal de valorar la situació individual i/o familiar.

Servei de Teleassistència

És un servei gestionat pels Serveis Socials Bàsics i que ofereix una atenció permanent i continuada tots els dies de la setmana. Els destinataris d’aquest servei són aquelles persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència  a causa de l’edat o del seu estat físic, que viuen soles o amb persones que no les poden atendre de manera continuada i suficient, i que volen continuar vivint a la seva pròpia llar.

El Consell Comarcal del Priorat disposa d’un conveni amb Creu Roja pel qual es disposa de 61 aparells per donar servei a la comarca del Priorat.

Com podeu sol·licitar aquests serveis?

Per tal d’accedir al servei és necessari que us poseu en contacte amb el treballador social del vostre municipi el dia de permanències assignat, o bé, via telefònica al 977830119.