Organització institucional

Els consellers/es comarcals s’organitzen en diferents òrgans de govern, dels quals n’hi ha d’obligatoris o essencials i de complementaris.

Els òrgans comarcals obligatoris o essencials són: el Consell Comarcal reunit en sessió plenària o Ple, el President, els Vicepresidents i la Comissió Especial de Comptes, el Consell d’Alcaldes i la gerència.

Són òrgans complementaris de caràcter permanent les comissions informatives, la Junta de Govern i la Junta de Portaveus dels grups polítics. El Ple pot designar comissions especials per a la informació i la resolució d’assumptes específics.

El Ple

 • Funcions: És el màxim òrgan de govern del Consell Comarcal. Té capacitat normativa, de control i és on s’aproven els pressupostos del Consell. També és on s’adopten resolucions executives. Correspon al ple, entre d’altres:
  • Elegir el president del consell comarcal. Establir l’organització del consell comarcal.
  • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
  • Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
  • Aprovar els plans comarcals.
  • Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
  • Delegar competències en els municipis.
  • Exercir accions administratives i judicials.
  • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
 • Membres: Està integrat pels 19 consellers/es. Un d’ells n’és el president, que podrà ser substituït en els casos que preveu la llei per un vicepresident/a. El gerent hi assisteix amb veu i sense vot.
 • Es convoca cada dos mesos.

El President

 • Funcions: Exerceix la representació del Consell Comarcal.Convoca i presideix les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats.

Els Vicepresidents

 • Funcions: La funció principal és substituir al president en cas de vacant, absència o impediment. Són nomenats pel president d’entre els consellers comarcals.
 • Actualment hi ha quatre vicepresidents/es.

El Consell d'Alcaldes

 • Funcions: Té funcions més polítiques que administratives. Ha d’informar de les propostes d’interès per als municipis i fer propostes d’actuació per a la comarca. També té competències específiques com, entre d’altres:
  • Aprovar el Programa d’actuació comarcal.
  • Aprovar els reglaments i les ordenances.
  • Aprovar la creació dels serveis comarcals.
  • Aprovar la modificació dels límits comarcals o el canvi de nom o de capital de la comarca.
 • Membres: Està integrat per tots els alcaldes de tots els municipis de la comarca del Priorat.
 • Es convoca cada tres mesos.

La Comissió Especial de Comptes

 • Funcions: Aquesta comissió és designada especialment per revisar i informar els comptes del Consell Comarcal i de tots els organismes que en depenen.
 • Membres: Està constituït per tres consellers comarcals, representants de cada un dels grups polítics.

La Gerència

 • Funcions: És l'órgan encarregat de gestionar les diferents àrees per mitjà dels caps d'àrea. S'encarrega de:
  • Dirigir l'administració comarcal i executar els acords de Ple.
  • Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  • Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li aotorga el Ple. Ordenar pagaments i retre comptes.
  • Dirigir el personal de la corporació.

La Junta de Govern

 • Funcions: És un òrgan de consulta i d’assessorament de la Presidència. El Ple i la Presidència també li pot delegar la funció de decidir en un conjunt de matèries concretes. Algunes de les competències de la Junta de Govern són les següents:
  • Concertar operacions de crèdit que excedeixin el 10% del pressupost.
  • Les contractacions i les concessions que superin el 10% del pressupost.
  • Aprovar els projectes d’obres i serveis
  • Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal.
  • Aprovar els convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades.
  • Establir i modificar els preus públics per la prestació de serveis.
 • Membres: Està composta essencialment pel president i un terç dels consellers, nomenats directament pel president.
 • Es convoca cada dues setmanes.

Les Comissions Informatives

 • Funcions: Les comissions informatives tindran com a competència el dictamen d'aquells assumptes que hagin de sotmetre a la decisió del Ple del Consell, i aquells altres que es sotmetin a la consideració de la Junta de Govern, per delegació del Ple de la Corporació. També podran dictaminar sobre aquells assumptes en que el President  Consell ho consideri oportú.
 • Membres: Estan compostes essencialment pel president i un terç dels consellers,nomenats directament pel president.
 • Es convoquen un cop al mes.

Grups polítics i Junta de Portaveus dels grups polítics comarcals

 • Funció: Assessorar al President en aquelles qüestions d’especial rellevància que aquest li pugui plantejar i estar informada dels assumptes que s’hagin de sotmetre a la consideració del Ple del Consell Comarcal
 • Membres: Està integrada pel President del Consell Comarcal del Priorat, i pels portaveus dels diferents grups polítics comarcals que s’hagin constituït.
 • Es convoca abans de cada ple.

Consulteu el cartipàs complet clicant aquí.

Organigrama