Ofideute - Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer

Informació, assessorament i mediació adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament de crèdits o préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal. Es pot sol·licitar en qualsevol moment, encara que es recomana sol·licitar el servei al més aviat possible davant la previsió de la impossibilitat de fer front al pagament del préstec hipotecari.

S’adreça a:

 • Les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal.
 • A les persones avaladores de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
 • A les persones consumidores, avaladors i els tercers hipotecants, que:
 • Detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
 • Es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o preveuen que no les podran fer efectives en el futur.
 • Hagin rebut la notificació d'inici d'un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual com a conseqüència de l'incompliment del deutor.
 • A les persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer.
 • A persones amb situació de sobreendeutament per deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com ara l’atur, la incapacitat d’un membre de la unitat familiar o altres anàlogues. Especialment:
 • Per deutes d’habitatge.
 • Per múltiples creditors.
 • Per càrregues públiques (IBI, multes, hisenda i seguretat social).
 • Com a conseqüència de romanents d’altres préstecs hipotecari.
 • Derivades d’una relació de consum que pugui derivar en una situació d’exclusió residencial.

NOTA IMPORTANT: El Consell Comarcal del Priorat no disposa del servei directe d’Ofideute. Des del servei de la Borsa de lloguer del Consell Comarcal del Priorat s’informa a les persones i es fa la derivació al servei més proper, si s’escau.

Contacte:

Pl. de la Quartera, 1 de Falset
977830119
Envia un correu electrònic