Prestacions d'especial urgència

Què són?

Les prestacions econòmiques d'especial urgència de la Generalitat de Catalunya són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats o quotes d’amortització hipotecària i s’atorguen per atendre situacions d’especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

Qui les pot sol·licitar?

Dirigides a persones amb rebuts impagats de lloguer o d’amortització del préstec hipotecari amb ingressos baixos o moderats, sempre que compleixin les següents condicions:

  • Residir a Catalunya
  • Tenir uns ingressos mensuals, referits a l’any 2010, ponderats d’acord amb el nombre de membres de la unitat de convivència i de la zona on estigui ubicat l’habitatge, no superiors a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).
  • Ser titular/s d’un contracte de lloguer d’un habitatge o tenir-lo cedit amb el consentiment escrit de l’arrendador/a, o ser titulars d’un crèdit hipotecari per a l’adquisició d’un habitatge.
  • L’habitatge s’ha de destinar a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant.
  • Deure a un creditor/a privat/da les rendes del lloguer o les quotes d’amortització de la hipoteca per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles, degudament justificades amb l’informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats, en què es proposi l’atorgament de la prestació per raons d’urgència i d’especial necessitat de la persona sol·licitant.

Quina és la quantia de la prestació?

Es fixa d’acord amb el deute acreditat i d’acord amb l’informe dels serveis socials d’atenció primària o especialitzats que intervenen en el cas, amb els límits següents:

  • La quantia màxima de la prestació a atorgar és de 3.000 euros.
  • El total de mensualitats per a els quals es pot demanar la prestació és com a màxim de dotze mesos, encara que els imports no sumin la quantia màxima anterior.

Com se sol·licita aquesta prestació?

Les sol·licituds d’aquesta prestació s’han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant, acompanyat per la documentació requerida. Podeu descarregar-vos la documentació aquí.

On es presenten les sol·licituds?

  • La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.
  • A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
  • A les borses d’habitatge jove municipals o del Consell Comarcal.

Més informació: