Consell Consultiu de la Gent Gran

El 31 d’octubre de 2001, es va constituir el Consell Consultiu de la Gent Gran del Priorat com un òrgan de consulta i participació de la gent gran i les entitats de Serveis Socials en els temes relacionats amb la gent gran de la comarca.

Quins són els seus objectius?

  • Participar en la definició de les necessitats socials comarcals pel que fa a la gent gran. Per una banda, informar dels projectes comarcals que afectin la gent gran i que els sotmeti a la consideració el Consell Comarcal. Per l’altra, elaborar informes i dictàmens sobre els temes que li encarregui el Consell Comarcal.
  • Ser el marc ordinari de les relacions entre el Consell Comarcal i les organitzacions i entitats de la gent gran de la comarca.
  • Promoure la realització d’actes amb la finalitat de trobar solucions als problemes de la gent gran.
  • Promoure la creació de nous recursos per a la gent gran i fomentar els existents.
  • Qualsevol altra activitat que impliqui col·laboració amb el Consell Comarcal per la consecució de la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

Qui pot ser membre del Consell Consultiu?

Només poden ser membres d’aquest òrgan les entitats, associacions o clubs legalment constituïts i formats majoritàriament per gent gran. A més han d’estar domiciliades a la comarca del Priorat. També ho poden ser les entitats que treballin en temes relacionats amb la gent gran i tingui seu i representació a la comarca.

Com us podeu incorporar al Consell Consultiu?

Les entitats que vulguin incorporar-se al Consell Consultiu ho han de fer per mitjà d’un escrit en què hi ha de constar el nom del representant de l’entitat. La Junta Directiva és l’òrgan que accepta els nous membres.