Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020 del Priorat - PECDR

El Pla promogut i impulsat pel Consell Comarcal té per objectiu descriure i analitzar l'estat socioeconòmic actual, i identificar les necessitats i potencialitats, els reptes a assolir i les oportunitats que cal aprofitar. D'aquesta manera, el Pla, que ha tingut en compte els continguts i necessitats detectades en les entrevistes amb agents del sector durant la fase d'anàlisi, proposa unes línies estratègiques de futur, que deriven en accions a implementar en els propers anys, tenint en compte sempre la disponibilitat pressupostària dels agents en cada moment.

El Pla proposa aprofitar la força integradora, els valors, la qualitat i el valor històric i identitari del paisatge del Priorat per vertebrar i potenciar un model sostenible de desenvolupament, un model que permeti la generació de noves oportunitats i la millora de la qualitat i les condicions de vida de la població actual i futura. Així doncs, s'estableixen 6 línies estratègiques, amb accions associades a cada una d'elles, accions que impliquen treball en xarxa i col·laboracions entre agents públics i privats.

En la redacció del Pla es fa palesa la progressiva implementació de la Carta del Paisatge del Priorat, la candidatura del paisatge de la comarca a Patrimoni Mundial de la UNESCO i l'adhesió a la Carta Europea del Turisme Sostenible.