Pobles Vius i Actius

Territori equilibrat i innovador

Pbles vius i actius

El Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT)  ‘Pobles vius i actius Territori equilibrat i innovador’ lluita contra el despoblament de les àrees rurals a través de la innovació social i l’especialització intel·ligent. Està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació. La inversió total d’aquesta operació és de 4.085.747,81 € dels quals 1.802.776,18 € són finançats pel FEDER.

Anar al web del PECT Pobles Vius i Actius >

 

El Projecte

Pobles vius i actius

El repte prioritari és el despoblament dels nuclis urbans de les àrees rurals, que és també un dels reptes socioeconòmics descrits per la Comissió Europea en el seu mandat 21-24, i que afecta significativament el futur de les comarques del Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre tal i com succeeix al conjunt de la resta d'Europa.

D’una banda, s’aplica la tecnologia en el desenvolupament de l’escola rural del futur i la formació avançada dels mestres d’escola en entorns rurals, per tal de millorar, des de joves, la qualitat formativa dels habitants dels entorns rurals; així mateix, es faciliten formacions innovadores a grans-joves d’entorns rurals, en termes nutricionals i de pràctica de l’esport, per tal de millorar la qualitat de vida als pobles.

De l’altra, es posa el focus en el sector vitivinícola, l’agroalimentari i el dels productes locals per tal de treballar en la seva especialització i augmentar la competitivitat mitjançant la incorporació de la tecnologia; així com facilitar el relleu generacional en l’agricultura, el foment de les produccions agràries sostenibles per adequar-se als efectes del canvi climàtic, i l’impuls del dinamisme empresarial per al desenvolupament rural.

En aquest projecte, liderat i coordinat per la Diputació de Tarragona, hi participen també la Universitat Rovira i Virgili, el Consell Comarcal del Priorat, l’Organisme autònom de desenvolupament de la Conca de Barberà (Concactiva), el Parc Tecnològic del Vi (VITEC) i  l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) com a socis beneficiaris del projecte, i la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) com a soci no beneficiari.

Els objectius

 • Desenvolupar una cadena de valor en l’oferta educativa i d’atenció a les persones amb necessitats de cura que conjugui la generació de coneixement científic i tècnic amb la participació de les comunitats locals, que són garantia de la seva sostenibilitat social, salvaguarda de la cohesió social i de l’equilibri territorial.
 • Desenvolupar un model d’espai de transformació de productes agroalimentaris amb valor afegit, amb aplicació de la tecnologia i la innovació; socialment i mediambientalment sostenibles.
 • Cercar, afavorir i reforçar la generació de sinergies que permetin retenir i atraure talent al territori, tant gràcies a la capacitació de les persones com a l’impuls de les activitats emprenedores.

 

Les operacions

Operació del Consell Comarcal del Priorat

- Operació Dinamització agrària

L’Operació Dinamització Agrària, liderada pel Consell Comarcal del Priorat, és un projecte d’innovació pel foment de l’economia circular al Priorat i re-valorització dels recursos i productes propis, adaptat a les necessitats del sector productiu i a les noves exigències de sostenibilitat i anticipació a les previsions de canvi climàtic.

a) Objectius:

 • Mantenir i augmentar l’activitat agrària a la comarca i impulsar la seva adaptació als nous reptes de futur socio- econòmics i ambientals.
 • Fomentar la diversificació de les explotacions agràries i l’aprofitament eficient dels recursos disponibles a l’entorn proper.
 • Fomentar el coneixement dels productes i varietats  pròpies i la seva capacitat de revaloritzar-los al mercat.
 • Establir entorns de transferència de coneixement i intercanvi d'informació entre els diferents operadors de la xarxa productiva local (productors, transformadors, distribuidors, comerç de proximitat i altres serveis complementaris) que facilitin la implementació d’estratègies conjuntes per a la millora del sector agroalimentari.
 • Fomentar la dinamització dels circuits curts de comercialització.

b) Actuacions

L’Operació Dinamització Agrària consta de tres actuacions encaminades a la recerca, la transferència de coneixements i implementació de millores en la gestió de l'espai agrari i de difusió, promoció dels productes locals amb valor afegit.

Actuació1: Recerca, recollida i anàlisi de dades

Les accions a tirar endavant són les següents:

 • Anàlisi i inventari d'operadors i productes agroalimentaris locals existents.
 • Anàlisi d'estratègies de revalorització i transformació de productes i varietats locals.
 • Estudi i propostes per a l'adaptació de la gestió agrícola de la comarca del Priorat al canvi climàtic.

Actuació 2 Transferència de coneixement i promoció econòmica

Les accions a tirar endavant són les següents:

 • Jornades de transferència de coneixement en la implementació de millores en la gestió dels sistemes agraris en l'adaptació al canvi climàtic.
 • Jornades de transferència de coneixement en la implementació de millores en la transformació i revalorització de productes agroalimentaris.
 •  Jornades de transferència de coneixements i divulgació dels productes i varietats locals.
 • Creació d'espais d'intercanvi d'informació entre els diferents operadors de la xarxa productiva i els serveis complementaris destinats a l'atenció del consumidor per la dinamització dels circuits curts de comercialització.
 • Dinamització i promoció dels productes i productors locals.

Actuació 3: Seguiment  i avaluació

Les accions a tirar endavant són les següents:

 • Seguiment, acompanyament i avaluació de les actuacions executades.
 • Anàlisi i tractament dels resultats.
 • Suport i acompanyament als productors existents i noves incorporacions.
 • Dinamització de la xarxa d'operadors locals.

Inversió total: 291.550,00 € dels quals 132.650,00 € són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020.

Objectiu temàtic 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.

 

Altres operacions

- Operació de coordinació

La vocació de la Diputació de Tarragona com a entitat coordinadora del PECT Pobles Vius i Actius és liderar el projecte d’una manera adient, acurada i innovadora perquè el funcionament del mateix sigui excel·lent i s’aconsegueixin els objectius generals del projecte, respectant sempre la normativa de la convocatòria. La Coordinació te com objectius principals,  dinamitzar les interaccions entre els socis i agents del territori, i alhora difondre i comunicar els objectius i resultats del projecte per a la creació de sinergies i la millora de la competitivitat del territori.

La inversió total d’aquesta operació és de 390.810,30 € dels quals 177.870,15 € són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Operació formació i tecnologia

Aquesta operació, liderada per la Universitat Rovira i Virgili, s’estructura en tres actuacions:

Per una banda, es dissenyarà i desenvoluparà un programa de formació avançada per als mestres d’escola en entorns rurals mitjançant un programa formatiu amb recursos tecnològics que facilitin l'accés a aquesta formació sense necessitat de fer cap desplaçament, i tenint en compte les necessitats formatives d’aquest professorat.

Per l’altra, es pretén treballar en la població grans-joves per implantar un programa d'educació i promoció de la salut, amb èmfasi en millorar l'alimentació i augmentar l'activitat física, que sigui eficaç en millorar els estils de vida i disminuir la sarcopènia i així evitar la dependència en les persones grans-joves que viuen en l'entorn rural.

Finalment, es posarà en marxa les escoles del futur amb l’ús d'eines tecnològiques, partint de les escoles rurals i prèvia prospecció de la visió estratègica de les escoles rurals del futur, mitjançant la creació del laboratori RuralCatLab que concebrà i desenvoluparà els primers projectes prototipus, impulsarà la prova pilot i donarà suport tècnic i assessorament pedagògic als centres educatius participants.

La inversió total d’aquesta operació és de 431.251,90 € dels quals 198.647,45 € són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Operació infraestructures tecnològiques

Aquesta operació, liderada pel Servei d'Assistència al Territori – Carreteres de la Diputació de Tarragona, consisteix en el disseny i construcció d'una infraestructura de fibra òptica d'alta capacitat que permetrà la implementació de les proves pilot del RuralCatLab en les escoles rurals de la comarca del Baix Penedès (zones ZER de Bonastre i Masllorenç) habilitant-se la possibilitat d'incorporar l'escola del Montmell més endavant.

En paral·lel es realitzarà l'anàlisi dels elements de ciberseguretat imprescindibles per a la correcta utilització d'aquesta infraestructura i es durà a terme una campanya d'informació amb les accions de formació i conscienciació pertinents entre els usuaris directes i les comunitats locals.

La inversió total d’aquesta operació és de 1.412.070,00 € dels quals 583.500,00 € són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Operació transferència i innovació vitivinícola

L’objectiu principal d’aquesta operació, liderada també pel VITEC, és assegurar als cellers de la nostra demarcació  l’accés al coneixement existent i el suport sistemàtic en l’anàlisi i la presa de decisions durant tota la cadena productiva, des de la vinya fins al vi embotellat, per assegurar l’elaboració d’un producte de màxima qualitat accedint al màxim coneixement i a les darreres innovacions sectorials, millorant així la competitivitat d'un sector productiu estratègic de les nostres comarques.

L’assessorament inclou la recomanació de programes de fertilització, reg, maneig del sòl i de la vegetació, control de plagues i malalties així com seguiment de maduració del raïm i decisió del moment òptim de verema; l’acompanyament a les bodegues en la presa de decisions des de l’entrada del raïm al celler fins a l’embotellament; l’assessorament en l’exportació; activitats demostratives de noves tecnologies i productes innovadors vitivinícoles i suport tècnic a nous elaboradors i empreses vitivinícoles sorgits de vivers d'empreses i/o vivers de celleristes.

La inversió total d’aquesta operació és de 278.737,25 € dels quals 130.000,00 € són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

- Operació Espais TEST

Aquesta operació, liderada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) s’estructura en dos actuacions:

 • L'actuació "Xarxa de suport a la innovació i relleu rural” té l’objectiu articular un servei integral que doni resposta als reptes actuals de les noves dinàmiques demogràfiques i dels nous processos d’incorporació agrària i rural. La innovació territorial facilita els nous models de suport a les activitats emergents en el món rural, en el que s’inclouen processos de cocreació de polítiques públiques innovadores per part de tots els agents implicats.
 • L’actuació “Espais test agraris” té com a objectiu facilitar els processos d’incorporació al sector agrari de la nova pagesia amb la implantació de nous programes dissenyats per facilitar la transició entre la formació i l’empresa de les persones emprenedores en el sector agrari. Es dissenyaran, gestionaran i dinamitzaran dos espais test agraris orientats als conreus de futur, articuladors dels nous ecosistemes innovadors al territori: un focalitzat en temes d’horta i llegums, i un altre amb cereals, en tots dos casos amb certificació ecològica.

La inversió total d’aquesta operació és de 423.050,34 € dels quals 191.028,12 € són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 3: Millorar la competitivitat de les PIMES, del sector agrícola i del sector de la pesca i l’aqüicultura.

- Operació Vivers especialitzats i agroindústria

Aquesta operació, liderada per l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà (Concactiva), consisteix en l’adequació d’espais i la creació d’aules taller per a desenvolupar tasques dels vivers especialitzats agroalimentaris amb una clara orientació a la formació, l’assaig, la innovació i el desenvolupament de nous productes elaborats a partir de la producció local. S’impulsarà també l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables als vivers amb l’objectiu de promoure un canvi de l’actual paradigma energètic basat en les energies renovables de proximitat.

D’altra banda, s’inclouen accions de promoció i dinamització vinculades a les empreses i producció del territori per a accedir a nous canals i potencials mercats. Això permetrà incrementar la capacitat de les empreses, noves o ja existents, i facilitar el seu accés a nous entorns de distribució i comercialització.

La inversió total d’aquesta operació és de 287.843,92 € dels quals 128.455,46 € són finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del PO FEDER 2014-2020. Objectiu temàtic 3: Millorar la competitivitat de les PIME, del sector agrícola i del sector de la pesca i l’aqüicultura.