Registre i Atenció al públic

L’Oficina de Registre i Atenció al Públic és un servei adreçat a la ciutadania, que també es presta telefònicament. Aquest servei és responsable de l’Atenció general a la ciutadania i del Registre general de documents. 

Servei d’Atenció al ciutadà

Qualsevol ciutadà pot adreçar-se personalment o per via telefònica a l’Oficina de Registre i Atenció al Públic del Consell Comarcal del Priorat per sol·licitar informació. Els empleats atendran les seves peticions o les canalitzaran al departament o secció que correspongui, segons les característiques del tema i les necessitats que presenta.

Registre General de Documents

Qualsevol ciutadà que tingui la necessitat de presentar documentació a l’Administració Pública pot fer-ho al Registre General de Documents del Consell Comarcal del Priorat. Tota la documentació entregada es registra amb un codi per tal que, tant el ciutadà com l’Administració, tingui constància de la documentació presentada.

Quan s’entrega un document a l’Oficina de Registre i Atenció al ciutadà es dóna un codi d’entrada cap a qualsevol departament, àrea o servei del Consell Comarcal del Priorat; o bé, s’utilitza el servei de “Finestreta Única”, fent un registre de sortida cap a qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya. A més, aquest servei ens permet tenir informatitzada i digitalitzada tota la documentació. 

Horari de registre i d’atenció al públic

De dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Contacte

Pl. de la Quartera, 1 de Falset
Tel. 977830119
Envia un correu electrònic

 

Registre de Finestreta Única

Què és?

És un mecanisme de col·laboració entre dues administracions que té un clar objectiu de millora de servei als ciutadans. Gràcies a això, els ciutadans i ciutadanes poden presentar al registre els escrits, sol·licituds i comunicacions adreçats als òrgans de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració de la Generalitat o de les entitats de dret públic vinculades o dependents d’ambdues.

Com podeu acreditar la presentació de documents pel sistema de la Finestreta Única?

Podeu obtenir una còpia segellada del document que presenteu, quan l’aporteu juntament amb els originals. El segell d’entrada contindrà un número de registre, la data i hora d’entrada i un codi identificatiu del sistema de finestreta única.

Quins efectes tindrà la presentació de la vostra documentació pel que fa al còmput de terminis?

La data i l’hora que figurin en el registre de la còpia del document que l’empleat li retornarà a la persona interessada seran considerades la data i l’hora de presentació al departament de l'Administració de l'Estat o Autonòmica on vagi destinat el document esmentat.

Hi ha limitacions en l’ús del sistema de Finestreta Única?

Sí. Admetran a registre i adreçaran al seu destí qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada a un òrgan de l'Administració General de l’Estat i de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o a les entitats de dret públic vinculades o dependents d’ambdues, d’acord amb els criteris següents:

 1. Només seran admesos al registre els documents en què es pugui identificar l’emissor. Es refusaran, per tant, aquells que puguin ser qualificats d’anònims.
 2. S’admetran, però no tindran efecte per al còmput de terminis, els escrits adreçats als òrgans, entitats i institucions següents:
 • Administracions d’altres comunitats autònomes.
 • Entitats de dret públic vinculades o dependents d'altres comunitats autònomes.
 • Administracions d’altres ens locals.
 • Entitats de dret públic vinculades o dependents d’altres ens locals.
 1. Els registres dels ens locals NO estan habilitats per admetre els documents adreçats als òrgans, entitats i institucions següents:
 • Corts Generals
 • Tribunal Constitucional
 • Consell General del Poder Judicial
 • Parlament de Catalunya
 • Consell Consultiu de la Generalitat
 • Defensor del Poble
 • Tribunal de Comptes
 • Síndic de Greuges
 • Sindicatura de Comptes
 • Òrgans jurisdiccionals (jutjats i tribunals)
 • Registres Civil, Mercantil i de la Propietat