Programa mediació d'habitatges

El Consell Comarcal del Priorat forma part de la Xarxa de mediació per al lloguer social que s’inclou en el Decret 75/2014, de 27 de maig , del Pla per al dret a l'habitatge té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne. La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats.  S'adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l'IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya). Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge. Les borses gestionen els programes socials d'habitatge en el territori i depenen dels ajuntaments, els consells comarcals i les agrupacions de municipis. La Xarxa facilita l'equilibri entre les diverses formes de tinença d'habitatge i el manteniment sostenible del parc d'habitatges, així com la millora en les polítiques d'integració i de composició sociocultural dels municipis.

Com funciona?

Les borses ofereixen a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Capten pisos buits i els posen en lloguer a un preu per sota del de mercat, fan el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat i professionalitat a propietaris i a llogaters.

La Xarxa posa a disposició de les borses:

 • Eines informàtiques per al treball en xarxa
 • Formació
 • Assessorament
 • Aportació econòmica inicial vinculada a la població atesa
 • Pagament pels serveis realitzats

A disposició dels propietaris:

 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte
 • Avalloguer
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de contractes
 • Seguiment de la relació contractual
 • Control del bon ús dels habitatges llogats

A disposició dels llogaters:

 • Facilita la recerca d'un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol·licitants
 • Servei gratuït d’assessorament
 • Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau i d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària.
 • Prestacions per al pagament del lloguer
 • Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge

Des de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social del Consell Comarcal del Priorat es comprova la situació de les persones que sol·liciten els habitatges, es tramiten els ajuts que estiguin vigents en aquests moments, si escau, es redacten els contractes de lloguer i es vetlla perquè no sorgeixin problemes durant el període contractual. D’altra banda també es fa el seguiment de la bona utilització de l’habitatge i el control dels pagaments dels lloguers.

Més informació: 

http://habitatge.gencat.cat/ca/inici

Consell Comarcal del Priorat.- Departament d'Habitatge