2n pas: Sol·licitud d'ajuts

Quan surt la convocatòria d’ajuts de cada any, que fixa l’import màxim de la subvenció, el sol·licitant pot demanar l’ajut de la Generalitat al Consell Comarcal del Priorat.

Recordeu que:

Entre el final d’obres i la petició de l’ajut no poden passar més de 12 mesos!

El termini per dur a terme les obres des de la data del certificat d’inici d’obra és de 2 anys. És prorrogable 1 any més en casos extraordinaris.

Documentació necessària: descarregueu-vos els impresos

 • Certificat d’empadronament
 • Sol·licitud de transferència bancària
 • Declaració comptable de no comptar amb cap altre ajut
 • Declaració de la renda de cada membre de la unitat familiar
 • Si són llogaters o usufructuaris: autorització del propietari
 • Projecte i memòria de l’obra
 • Pressupost de l’empresa amb preus unitaris i amidaments (Si el pressupost supera els 30.000 euros s’han d’aportar 3 pressupostos de diferents empreses)
 • Llicència d’obres
 • Escriptures

Inici de les obres

Si heu rebut informe favorable, al moment d’iniciar les obres podeu demanar una bestreta del 60%, mitjançant la presentació de factures per valor d’un 30% del pressupost.

Justificació del pagament

Per a justificar el pagament heu de presentar els següents documents durant els 30 dies naturals des que es van acabar les obres:

 • Certificat de final d’obra
 • Factures amb rebuts
 • Fotografies de les obres