Informàtica i noves tecnologies

Els serveis informàtics del Consell Comarcal del Priorat pertanyen a l'àrea de Serveis Tècnics i estan dirigits tant als ciutadans com als ajuntaments.

Els serveis que ofereixen són els Certificats digitals (IdCat), Administració electrònica (OCSAE) i Notificacions electròniques (E-NOTUM)

Certificats digitals (IdCat)

El Consell Comarcal del Priorat i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) han signat un conveni de col·laboració per a l’establiment d’una entitat de registre col·laboradora i validadora de dades per a l’emissió de certificats digitals idCAT.

Què us ofereix?

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Aquest servei permet a qualsevol ciutadà de la comarca obtenir el certificat digital idCAT a les oficines del Consell Comarcal del Priorat.

Els certificats digitals permeten operar amb diferents administracions i, a més, asseguren la integritat de les dades que envieu, això com la seva confidencialitat, ja que està emès per l’Agència Catalana de Certificació - CATCert. També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web.

Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Enllaç

 

Administració electrònica (OCSAE)

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.                                           

Què us ofereix?

1- Servei d’assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOCCATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants. El catàleg dels serveis es pot consultar en l’apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

 • eTRAM: mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
 • Via Oberta: compartició de dades entre administracions
 • EACAT: tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
 • PSCP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
 • e.FACT: factura electrònica
 • eNOTUM: notificacions electròniques
 • ERES: registre d’entrada i sortida
 • Cercador: cercador de les administracions públiques
 • IDEC Local: plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
 • Entitat de Registre idCAT: certificats digitals per als ciutadans
 • Serveis de Seguretat CESICAT: seguretat en la informació
 • e-TAULER: tauler d'anuncis i edictes

2- Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica 

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOCCATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT.
                                                                 
3- Servei de certificació digital

L’Entitat de Registre T-CAT del Consell Comarcal del Priorat és una entitat col·laboradora de CATCERT. L’Agència Catalana de Certificació emet certificats per a les administracions públiques de Catalunya i per a la ciutadania, a través de les seves entitats de registre T-CAT i idCAT, respectivament.

Si és la primera vegada que sol·liciteu un certificat digital o bé desconeixeu a qui heu de dirigir-vos, truqueu al 902 901 080 i us informaran si heu de sol·licitar-lo a CATCert o bé a alguna de les seves Entitats de Registre T-CAT.

El termini per l'expedició dels certificats digitals urgents (Secretaris, interventors o Alcaldes) es de 2 dies, pels ordinaris el termini es de 5 dies.Les sol·licituds d'aquests certificats s'han de portar a terme mitjançant el portal eaCat.

 

Notificacions Electròniques (E-NOTUM)

L'E-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

A qui va adreçat  
A totes les administracions públiques catalanes i, subsidiàriament, als interessats en els procediments administratius que acceptin la notificació per mitjans electrònics. 

Beneficis  
Entre els avantatges que suposa l'e-NOTUM destaca el fet de poder exercir el seu dret d'escollir com comunicar-se amb la seva Administració.

Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques per part de ciutadans i empreses 

 • Navegadors 
  Microsoft Explorer 6.02 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:
  http://www.microsoft.com/spain/windows/internet-explorer/
  Mozilla Firefox 3.0.10 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:
  http://www.mozilla-europe.org/ca/firefox/
 • Java 
  Versió 6 actualització 16 o superior. Es pot descarregar gratuïtament la darrera versió des de:
  http://www.java.com/es/download/
 • Certificat digital 
  Cal comprovar que es disposa d’un certificat digital vigent, i que s’han instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l’entitat de certificació proveïdora del certificat digital. En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, cal posar-se contacte amb l’entitat de certificació corresponent. En cas d’utilitzar certificats digitals de CATCert, cal instal·lar les claus públiques de CATCert, que es poden descarregar des de:
  http://catcert.cat/web/cat/descarrega_claus/totes_01.jsp
 • Tallafocs 
  En alguns entorns corporatius i per motius de seguretat, el tallafocs pot imposar restriccions d’accés a webs i aplicacions. En aquest cas, cal comprovar amb el responsable de seguretat de l’empresa que:
  Es pugui accedir a https://usuari.enotum.cat
  Es pugui accedir a aplicacions Java

Condicions d'accés  
Per accedir a les notificacions a l’adreça electrònica a sota indicada es requereix l’ús d’un certificat digital personal classificat amb nivell 3 o superior per CATCert (trobareu la llista actualitzada d’entitats classificades a http://www.catcert.cat/web/cat/4_2_entitats_certificacio.jsp).

Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electrònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada.
Des del moment en que s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.

Enllaç