Serveis Socials - ABSS (Àrea Bàsica de Serveis Socials)

Els Serveis Socials són el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública o privada destinats a assegurar el dret a la persona a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques (les pròpies de la subsistència  i la qualitat de vida de cada persona) i, també, de les necessitats socials, aquelles que repercuteixen  en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la societat.

A qui s’adrecen?

S’adrecen a tota la població, són UNIVERSALS. Però, especialment, en són destinataris: discapacitats, malalts mentals, necessitats socials bàsiques, drogodependents, violència de qualsevol tipus, discriminació, problemes de convivència, etc.

Com s’organitzen els Serveis Socials?

Els Serveis Socials es divideixen en les següents categories:

  1. Bàsics:  

Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. S'organitzen territorialment i estan formats per un equip multidisciplinari. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.

  1. Especialitzats:

Es tracta de recursos socials especialitzats segons el tipus de necessitat i es presten per mitjà de centres, serveis, programes dirigits a una tipologia particular de beneficiaris: gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, dependència i/o malaltia mental, etc.

  1. Prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials:

Són ajudes o prestacions en forma de servei, econòmiques o tecnològiques.

 

Les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS)

Els serveis socials bàsics s’organitzen en Àrees Bàsiques de Serveis Socials. En el cas de la comarca del Priorat, l’ABSS agrupa tots els municipis de la comarca i la gestió correspon al Consell Comarcal del Priorat. Les ABSS estan organitzades en Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS), en el cas del Priorat per la ràtio de professionals correspon un EBAS format per un coordinador, tres treballadors socials i dos educadors socials. 

Contacte

Pl. Quartera, 1 de Falset
977 83 01 19
Envia un correu electrònic

Enllaços