Llei de dependència

L'objectiu de la Llei de la Dependència és reconèixer un nou dret universal i subjectiu de la ciutadania a Espanya, el dret a la promoció de l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació d'un Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD).

Qui són els destinataris?

Són titulars dels drets establerts a la Llei, els ciutadans i les ciutadanes espanyols que compleixin els requisits següents:

 • Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.
 • Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia.

El Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD)

El Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD) és l'eina que ha creat la Llei de la Dependència per garantir al territori espanyol la promoció de l'autonomia personal i l'atenció i la protecció a les persones en situació de dependència. El SAAD es constitueix amb la col·laboració i la participació de totes les administracions públiques en l'exercici de les seves competències. La seva xarxa de serveis estarà formada per:

Drets de les persones amb dependència

El reconeixement del grau i el nivell de dependència comporta el dret a accedir a determinades prestacions econòmiques i de serveis socials.

Prestacions i serveis

La Llei garanteix i regula dos tipus de prestacions per a les persones que obtinguin el reconeixement oficial de la situació de dependència:

 1. Cartera de serveis segons necessitats:
 • Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal.
 • Serveis de teleassistència i d'ajuda a domicili.
 • Serveis de centre de dia i de nit.
 • Servei d'atenció residencial.

Les prestacions en forma de serveis tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta pública de la Xarxa de serveis socials de les comunitats autònomes respectives mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats.

 1. Prestacions econòmiques:
 • Per pagar una persona professional o comprar un servei.
 • Per a la cura de l'entorn familiar i l'ajuda a persones cuidadores no professionals.
 • Per a l'assistència personal a persones amb gran dependència.
 1. Ajudes per facilitar l'autonomia personal:

La Llei preveu que les administracions públiques puguin establir acords per a la concessió d'ajudes econòmiques que facilitin l'autonomia personal. En forma de subvencions, aquestes ajudes aniran destinades a donar suport a la persona amb ajudes tècniques o instruments necessaris per al desenvolupament normal de la seva vida ordinària, així com a facilitar l'accessibilitat i les adaptacions al seu habitatge que contribueixin a millorar la capacitat de desplaçament. La Llei també preveu una sèrie de modalitats d'intervenció per als menors de tres anys que acreditin situació de dependència: ajuda al domicili, prestació econòmica vinculada al servei, prestació econòmica per a la cura en l'entorn familiar i ajuda a les persones cuidadores no professionals. Així mateix, la Llei preveu l'elaboració d'un pla integral d'atenció per part de les administracions públiques per als menors de tres anys en situació de dependència que faciliti l'atenció precoç i la rehabilitació de les seves capacitats físiques, mentals i intel·lectuals.

Més informació

Com podeu sol·licitar-ho?

Per tal d’accedir al Servei és necessari que us poseu en contacte amb el treballador social del vostre municipi el dia de permanències assignat, o bé, via telefònica al 977830119.