Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals - EIEL

El Consell Comarcal, per delegació de la Direcció General d’Administració Local, té encarregada la gestió de l’actualització anual de les dades de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals (EIEL) de tots els municipis de la comarca.

L’EIEL es una explotació sobre l’Enquesta d’Infraestructura i Equipaments Locals en la que se recull la situació dels serveis locals establerts en la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, com prestació obligatòria pels municipis menors de 50.000 habitantes.

L’EIEL recull quadres estadístics per àrees territorials d’infraestructures i equipaments bàsics com informació detallada, sobre Població i Habitatges, Planejament urbanístic, altres serveis de competència municipal, Carreteres, Infraestructures viaries, Abastament d’aigua, Sanejament i Depuració, Recollida i eliminació de residus urbans, Abocadors, Enllumenat públic i Subministres de Gas, Electricitat, Recepció de televisió, Telefonia mòbil i Correu, Instal·lacions esportives i culturals, Parcs i jardins, mercats i fires, Cementeris i Tanatoris, Centres sanitaris i assistencials, Centres d’ensenyança, Serveis d’ Extinció d’Incendis i Protecció Civil, Casas Consistorials i altres edificis d’us municipal.

Pagines web de consulta:

Contacte

Horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
Persona de contacte: Maria Pau de Francisco

Pl. de la Quartera, 1 de Falset
977 83 01 19

Envia un correu electrònic