Fons d'urgència

Les ajudes d’urgència social són prestacions econòmiques ocasionals i sotmeses a limitació pressupostària que consisteix a atorgar un ajut econòmic puntual per eixugar deutes contrets en conceptes bàsics i donar resposta a les mancances més urgents. L’ABSS del Priorat  gestiona aquest recurs, el qual va dirigit a persones individuals o famílies que per causes sobrevingudes de caràcter greu es troben en una situació d’urgent necessitat.

Com el podeu sol·licitar?

Per tal d’accedir al servei és necessari que us poseu en contacte amb el treballador social del vostre municipi el dia de permanències assignat, o bé, via telefònica al 977830119.