Borsa de Mediació per al Lloguer Social

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social (BMLLS) és un servei gratuït que ofereix l’Administració per facilitar l’accés a l’habitatge, a preus assequibles, basat en la mediació entre el/la propietari/ària i el/la llogater/a. Té com a objectiu donar cabuda a les necessitats de les persones del Priorat en qüestions relacionades amb l’habitatge. La finalitat és posar en contacte, amb condicions avantatjoses, els llogaters amb els propietaris.

Les tasques i obligacions principals de la BMLLS són entre altres:

  • Informar les persones interessades, tant si són llogaters com propietaris, sobre la normativa aplicable als contractes de lloguer.
  • Facilitar la signatura de contractes de lloguer.
  • Visitar els habitatges oferts per comprovar-ne l’estat de conservació.
  • Fer la tramitació i el seguiment de les sol·licituds d’ajuts i subvencions per al lloguer de les quals puguin beneficiar-se les parts implicades.
  • Gestionar i supervisar els contractes.
  • Mediar en els conflictes entre les parts (reparacions, canvis de nom de subministres, etc.)
  • Aconseguir habitatges per oferir-los a possibles llogaters.

Els habitatges han de complir alguns requisits:

  • Poden ser nous o usats,
  • del mercat lliure, i
  • disposar de cèdula d’habitabilitat o bé han de tenir les condicions per obtenir-la.

Des de la BMLLS es comprova la situació de les persones que sol·liciten els habitatges, es tramiten els ajuts que estiguin vigents en aquests moments, si escau, es redacten els contractes de lloguer i es vetlla perquè no sorgeixin problemes durant el període contractual. D’altra banda també es fa el seguiment de la bona utilització de l’habitatge i el control dels pagaments dels lloguers. 

Contacte

Pl. de la Quartera, 1 de Falset
977 83 01 19
Envia un correu electrònic