Avalloguer-Cobertura a persones propietàries per al cobrament de rendes de lloguer

L'avalloguer és un règim de cobertures aplicable al lloguer d'habitatges situats a Catalunya, sota l'empara de l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

Les persones arrendadores poden percebre una quantitat equivalent a tres mesos de renda en el cas d'instar un judici per resoldre el contracte d'arrendament per impagament de la renda de lloguer.

En el cas d'habitatges amb protecció oficial que es destinin a lloguer, o quan els habitatges es destinin als programes de mediació, de cessió o al programa d'inserció, la cobertura s'amplia fins als sis mesos, que poden incloure mensualitats impagades abans de la interposició de la demanda.

Tramitació on-line a través del web de l’Agencia Catalana d’Habitatge

NOTA IMPORTANT: En les sol·licituds presentades amb anterioritat al 18 de juny de 2014, les persones arrendadores poden percebre una quantitat equivalent a sis mesos de renda en el cas d'instar un judici per resoldre el contracte d'arrendament per impagament de la renda de lloguer, d'acord amb el Decret 54/2008, de 11 de novembre.