Cèdules d’habitabilitat

A l’Oficina Comarcal d’Habitatge podeu tramitar la cèdula d’habitabilitat del vostre habitatge. La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que l’habitatge compleix els requisitsd’habitabilitat i solidesa que siguin fixats per reglament. Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d’aigua, gas i electricitat.

Existeixen dues modalitats:

 • PRIMERA OCUPACIÓ (Habitatges de nova construcció)
 • SEGONA OCUPACIÓ (Habitatges usats)

Pagines web de consulta :

Termini de la sol·licitud

La cèdula caduca al cap de 15 anys de ser expedida i s’ha de tramitar novament transcorregut aquest termini.

Qui l’ha de demanar?

 • El promotor de l'habitatge, el propietari, l'administrador o un representant autoritzat.
 • El venedor/a abans de vendre l’habitatge.
 • El propietari/ària en cas d’habitatges destinats a lloguer. 

Quina és la documentació que cal adjuntar?

 • Sol·licitud de cèdula d’habitabilitat (arquitecte o aparellador).
 • Fotocòpia NIF/NIE del sol·licitant.
 • Fotocòpia íntegra del títol de propietat (escriptura).
 • Declaració responsable que justifiqui l'antiguetat de l'edifici.

Pagament de la taxa

Un cop presentada la sol·licitud de cèdula i després de ser validada, podreu fer el pagament de la taxa a través dels canals següents:

 • Per Internet, es podrà efectuar amb targeta de crèdit.
 • Presencialment i per mitjà d’una carta de  pagament a qualsevol de les oficines de la  Caixa de Catalunya o de la Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", durant  l’horari d’oficina, o bé als terminals d’autoservei de ServiCaixa durant les 24 hores del dia (inclosos dissabtes i diumenges).

Les sol·licituds presentades telemàticament i no pagades (via telemàtica o via presencial) en el termini de 15 dies es cancel·laran automàticament.

Quan rebreu la cèdula?

El temps màxim per resoldre l’expedient és de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data d’haver presentat la sol·licitud amb la documentació necessària per a la tramitació. La cèdula es notificarà degudament a la persona sol·licitant: podreu recollir-la personalment a les oficines on s’ha tramitat l’expedient o bé es trametrà per correu.

Consulteu l’estat de la vostra sol·licitud

Contacte

Persona de contacte: Maria Pau de Francisco
Pl. de la Quartera, 1 de Falset
977 83 01 19
Envia un correu electrònic

Enllaços