Renda Bàsica d'Emancipació

Què és?

Es tracta d’una prestació adreçada als joves que visquin en habitatges de lloguer o vulguin llogar-ne un. És una prestació de caràcter individual. En el cas que hi hagi més d’un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.  Aquests joves poden rebre:

 • Un import per al pagament mensual del lloguer.
 • Un préstec sense interessos per a la fiança del lloguer.
 • Un import per a les despeses de tramitació de l’aval.

Qui la pot sol·licitar?

Els joves que tinguin entre 22 i 30 anys (la prestació s’interromp quan es compleixen els 30 anys) i que compleixin les següents condicions:

 • Disposar d’almenys una font regular d’ingressos bruts anuals inferiors a 22.000 euros.
 • Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d’antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una durada prevista de la font d’ingressos d’almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.
 • Ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge que es destini a domicili habitual i permanent.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu. Els estrangers no comunitaris han de tenir la residència legal i permanent a Espanya.
 • No ser propietaris d’un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi per causes no imputables a l'interessat, o que el valor cadastral del metre quadrat útil de l’habitatge no superi l’import estipulat, depenent de la localitat on es trobi ubicat l’habitatge.
 • No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts tant del titular com de la seva parella) amb l’arrendador de l’habitatge habitual.
 • No ser titulars de béns i drets amb un valor, determinat d’acord amb la normativa de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, superior a 110.000 euros.

Quina és la quantia de la prestació?

 1. Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent, que en la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fa més de tres mesos que l’han signat: 210 euros mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys. 
 2. Els que s’han d’emancipar, i que en la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fa menys de tres mesos que l’han signat:
 • 210 euros mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.
 • 600 euros de préstec sense interessos per a la fiança. Aquesta quantitat s’ha de retornar en finalitzar l’últim dels contractes d’arrendament successivament formalitzats, en el termini de quatre anys des del reconeixement de l’ajut, o quan es deixi de rebre la renda d' emancipació.
 • 120 euros, si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l’arrendament, per a les despeses de la seva tramitació.
 1. Els que s’han d’emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer: En aquest cas, el sol·licitant rebrà una resolució provisional i tindrà un termini de tres mesos, a comptar des de la recepció de la comunicació de resolució, per presentar una nova sol·licitud acompanyant la documentació corresponent.

El pagament de la prestació de 210 euros es realitzarà cada mes, a partir del mes següent a la seva sol·licitud, després de comprovar que l’arrendatari ha fet la transferència de la renda mensual a l’arrendador. El préstec (600 euros) i el cost de l’aval (120 euros)només podran ser percebuts una única vegada, es concediran només per a contractes nous i sempre que la sol·licitud es faci en un termini màxim de tres mesos comptats des de la data del contracte d’arrendament.

Com se sol·licita aquesta prestació?

Es pot sol·licitar en qualsevol moment. Cal presentar la sol·licitud corresponent segons el model normalitzat, juntament amb la documentació requerida. Podeu descarregar-vos la documentació aquí.

On es presenten les sol·licituds?

 • A la Borsa de Mediació per al Lloguer Social del Consell Comarcal del Priorat
 • A la Borsa Joved'Habitatge de l’Oficina Jove del Priorat.
 • ADIGSA (seus de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).
 • A la Secretariad'Habitatge (seus de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre).

Més informació: