Prestacions permanents

Què son?

Les prestacions permanents de la Generalitat de Catalunya per pagar el lloguer són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats deconvivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere. Aquestes prestacions s’atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.

Qui les pot sol·licitar?

Les  persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent. Els requisits que han de complir els sol·licitants són:

 • Estar en risc d’exclusió social. (S’entén per risc d’exclusió social quan la unitat de convivència a la qual pertany la persona que sol·licita la prestació paga un lloguer superior al lloguer just.)
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.
 • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,35 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). (S’entén la unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, amb independència que tinguin relació de parentiu entre elles o no.)
 • Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en alguna entitat de crèdit.

 No poden ser perceptores d’aquestes prestacions:

 • Les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau (pares, fills i nets), amb les persones arrendadores o amb qualsevol altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels/de les seus/seves socis/sòcies o partícips.
 • Les persones que siguin titulars d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
 • Les persones que rebin la prestació de la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE - joves entre 22 i 30 anys).

 Quina és la quantia de la prestació?

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga l’arrendatari/ària i l'anomenat lloguer just, amb els imports màxims i mínims que es determinin en la convocatòria anual. La prestació té un import màxim de 240 euros mensuals i un import mínim de 20 euros mensuals.

Quan es pot demanar?

Anualment es farà una convocatòria d’aquestes prestacions, que indicarà la dotació pressupostària i les condicions aplicables. Consulta els terminis de presentació.

Com se sol·licita aquesta prestació?

Cal presentar la sol·licitud corresponent, segons el model normalitzat per la Secretaria d'Habitatge, juntament amb la documentació requerida. Podeu descarregar els documents aquí.

On es presenten les sol·licituds?

 • La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.
 • A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
 • A les borses d’habitatge jove municipals o del Consell Comarcal.

 Més informació: