Medi ambient

El Consell Comarcal del Priorat ofereix als ajuntaments diversos serveis en matèria de medi ambient i gestió de residus.

Gestió de residus

El Consell Comarcal del Priorat és membre del Consorci per la gestió dels residus municipals de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta, que és qui realitza la recollida dels residus sòlids urbans i gestiona la recollida selectiva dels municipis de les tres comarques fins al seu destí final (ja sigui a l’abocador, a la planta de compostatge o al recuperador).

Deixalleria comarcal

El Priorat compta des de l’any 2004 amb una deixalleria que presta servei a la comarca. A la deixalleria es reben i emmagatzemen els residus municipals que no són objecte de la recollida domiciliària.  Qualsevol persona pot dipositar aquests residus a la deixalleria, situada al quilòmetre 0,1 de la carretera de Falset a Porrera.

Horaris de la Deixalleria comarcal
Tot l'any de dilluns a divendres
Matí: de 8.00 a 12.00 h
Tarda: de 15.00 a 17.00 h
Dissabtes de 9.00 a 13.00 h

Contacte

Consell Comarcal del Priorat
Pl. de la Quartera, 1
43730 Falset
977830119
Envia un correu electrònic

Enllaç

 

Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal - OTAC

L'OTAC és una ponència que té per objecte l'informe i l'anàlisi tècnica dels expedients d'activitats sotmesos a llicència ambiental que tramiten les corporacions municipals, sempre que estiguin classificades dins el nomenclàtor de l'Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

En relació als ajuntaments amb població inferior als 20.000 habitants, l'òrgan tècnic ambiental del consell comarcal avalua els expedients per tal de formular l’informe integrat que dictamina la incidència ambiental  de l’activitat a partir de les mesures de control i de garantia que hagi de recollir la llicència municipal per preservar el medi afectat de les eventuals emissions que se'n puguin derivar.

Membres integrants de la ponència

  • President: Joan Reig Roman, gerent del Consell Comarcal del Priorat
  • Secretari: Arturo González Benet secretari del Consell del Priorat
  • Tècnics:
  • M. Pau de Francisco Martínez, arquitecte tècnic de l’Àrea Tècnica del Consell
  • Josep M. Delmuns i Llombart, enginyer adscrit a l’Àrea Tècnica del Consell

Calendari

L'òrgan tècnic ambiental es reuneix periòdicament en funció dels expedients tramitats.

Pagines web de consulta:

Contacte

Horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
Pl. de la Quartera, 1 de Falset
977830119

Envia un correu electrònic