Arbitratge

És una via de solució de les reclamacions voluntària, gratuïta, confidencial i imparcial als conflictes de consum, en el cas que la mediació no hagi estat possible.

És un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, amb caràcter vinculant i de manera ràpida i gratuïta, les diferències sorgides entre les empreses i els consumidors. Cada cas el resol un tribunal integrat per tres àrbitres que garanteixen una solució imparcial i objectiva. La resolució que dicten s’anomena laude, és a dir, d’obligat compliment per a totes dues parts. Per tant, no es pot fer un recurs a la via judicial perquè un/a jutge/essa canviï el contingut del laude si no ens és favorable.

La voluntat d’anar a la via arbitral es posa de manifest, per part del reclamant, quan presenta la sol·licitud d’arbitratge en una junta arbitral de consum, i per part de l’empresa, quan accepta de forma expressa l’arbitratge.

Recordeu que:
Els conflictes entre dos particulars, ja sigui com a parts contractants o per un altre tipus de relació (per ex., veïns), no poden ser plantejats en l’arbitratge de consum, però sí, en altres tipus d’arbitratge.

On podeu demanar un arbitratge de consum?

Les juntes arbitrals de consum són els organismes on s’ha de demanar l’arbitratge de consum. S’ha d’adreçar la sol·licitud d’arbitratge a la junta arbitral més propera al domicili del consumidor.

Podeu presentar la sol·licitud d’arbitratge a l’OCIC Priorat.

Existeix un distintiu oficial, que es col·loca en un lloc destacat de l’aparador de l’establiment comercial, i que indica que l’establiment està adherit al sistema arbitral de consum, i que, per tant, qualsevol conflicte entre el consumidor i l’establiment es pot solucionar a través de l’arbitratge de consum.

Atenció!

Si sou una empresa o un establiment comercial, podeu adherir-vos a la Junta Arbitral de Consum