Sol·licituds d'ajut per a l'adquisició llibres i material escolar obligatori, assistència a colònies i assistència a escoles bressol o 1r cicle d’educació infantil - Curs 2024/2025

Objecte de la convocatòria:

Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular el regim aplicable a la concessió d’ajuts individuals per l’adquisició de llibres i material escolar obligatoris, l’assistència a colònies i l’assistència a escoles bressol o primer cicle d’educació infantil, pel curs 2024/2025, actuació inclosa en el Programa d’Assistència i Cooperació Municipal establert amb la Diputació de Tarragona per a optimitzar la prestació de serveis municipals.

Consulteu les bases aquí

Tramitació dels ajuts:

Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies a la direcció del centre escolar on cursin els estudis indicats o al registre del Consell Comarcal del Priorat, presencialment en horari d'oficina o mitjançant Seu Electrònica amb l'imprès normalitzat facilitat pel centre o pel Consell Comarcal. Si sol·licita l’ajut mes d’un membre de la família que van al mateix centre escolar, es farà un únic imprès.

La presentació de les sol·licituds implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui sol·licitar a l’Agència Tributària i a d’altres administracions les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar i altra informació necessària per a sol·licitar l’ajut.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini finalitza el 31 d'octubre de 2024, pel que fa a les sol·licituds per adquisició de llibres i material escolar obligatoris i l’assistència a escoles bressol o primer cicle d’Educació infantil. Aquest curs 2024/25, és important que quan registreu la sol·licitud aporteu la factura o factures justificatives i el justificant de pagament d'aquestes.

Pel que fa a l’assistència a colònies, vint dies abans de la celebració de les colònies.

No s’acceptarà cap sol·licitud de després d’aquest termini, excepte quan:

a)  L’alumne es matricula posteriorment a la data final del termini de presentació de sol·licituds.

b)   S’acrediti un elevat greuge econòmic i social sobrevingut, en situació de risc, acreditat mitjançant un informe de l’EBSS, i que no s’hagi detectat en el termini ordinari de presentació de sol·licituds.

 

Finançament Diputació de Tarragona