Sol·licitud d'Ajut Individual de Menjador Escolar - Curs 2024/2025

Objecte de la convocatòria:

El Consell Comarcal del Priorat concedirà ajuts econòmics individuals de menjadors corresponents al curs escolar 2024/2025, per necessitats econòmiques, en les quantitats consignades en el pressupost de la corporació, i condicionat a la signatura de l’addenda amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a l’esmentat curs escolar.

Tramitació dels ajuts:

Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies a la direcció del centre escolar on cursin els estudis indicats, al registre del Consell Comarcal del Priorat en horari d’oficina, una vegada reobert al públic, mitjançant la Seu electrònica a la pagina www.priorat.cat, en un imprès normalitzat, facilitat pel propi centre o pel Consell Comarcal (web), o per qualsevol dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si sol·licita l’ajut mes d’un membre de la família, es farà un únic imprès per cada centre.

La  presentació de la sol·licitud, implica l’autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat d’alumne/a.

La presentació de les sol·licituds implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Educació puguin sol·licitar a l’Agència Tributària i a d’altres administracions les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar i altra informació necessària per a sol·licitar l’ajut.

Termini:

El termini finalitza el 28 de juny de 2024.

No s’acceptarà cap sol·licitud de després d’aquest termini, excepte quan:

  1. L’alumne/a es matriculi posteriorment a la data final del termini de presentació de sol·licituds.

  2. S’acrediti un elevat greuge econòmic i social sobrevingut, en situació de risc, acreditat mitjançant un informe de l’EBSS, i que no s’hagi detectat en el termini ordinari de presentació de sol·licituds.