Decret de Presidència d’adopció de mesures pel Coronavirus

Davant la situació generada per la problemàtica creada pel SARS-CoV2 i la malaltia Covid-19 per part de la Generalitat s’ha activat el PROCICAT (Pla d'actuació per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc) fruit del qual hi ha tot una sèrie d’actuacions preventives per tal de controlar la malaltia. 

Pels anteriors antecedents, i en ús de les facultats que tinc conferides, RESOLC 

PRIMER.- Ordenar l’adopció de les mesures següents: 

a) Les oficines del Consell Comarcal del Prioratr estaran tancades al públic fins el proper dia 27 de març de 2020. A partir d’aquesta data es valorarà la situació per prendre les decisions oportunes.

b) Els serveis es faran mitjançant atenció telefònica o telemàtica.

c) Es podrà atendre presencialment tots aquells casos que, a criteri dels professionals, siguin urgents i imprescindibles.

d) S’establirà un registre de les persones que s’atenguin presencialment.

e) Queden anul·lades totes les reunions presencials externes o en que intervinguin persones externes.

f) Queden anul·lades totes les jornades i formacions.

g) Sempre que sigui possible les reunions es faran de forma telemàtica.

h) S’està treballant la possibilitat que, arribat el cas, una part de la plantilla pugui treballar des de casa, teletreball.

i) Per tal de poder conciliar la vida familiar i personal es valoraran les situacions individuals per cada treballador/a, a petició d’aquest.

j) Pel que fa a les dependències comarcals s’aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries. Així, s’insisteix en la necessitat de rentar-se les mans amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.

k) Els serveis socials disposen de recomanacions addicionals i específiques dels seus serveis.

SEGON.- Aquestes mesures entraran en vigor el divendres, 13 de març de 2020 a les 12 hores i fins nou avís. 

Ho mana i signa, l’Il·lm. senyor Xavier Gràcia Juanpere, president del Consell Comarcal del Priorat.