Procés de selecció d’un/a tècnic/a de desenvolupament agrari per al projecte d’especialització i competitivitat territorial PECT Pobles vius i actius

Havent-se aprovat per acord de Junta de Govern de data 20 de juny de 2022 la convocatòria i el procés de selecció d’un/a tècnic/a de desenvolupament agrari per al projecte d’especialització i competitivitat territorial PECT Pobles vius i actius, en règim laboral temporal, pel sistema de concurs, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

L'objecte d'aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació. Aquest contracte està emmarcat dins la iniciativa d'intervenció coordinada PECT Pobles Vius i Actius, operació Dinamització agrària.