Ajuts en els lloguers de l'habitatge habitual per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19

Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19, en els lloguers de l'habitatge habitual.

RESUM AJUT (cal observar tots els requisits, entre d’altres):

Les modalitats d'aquests ajuts són:

 • Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer.
 •  Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament.

L’ajut es pot concedir per un termini màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos d’abril a setembre de l’any 2020.

Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones físiques majors d'edat que sol·licitin l’ajut han d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 mitjançant el compliment de tots els requisits següents, engtre d’altres:

 • Qualsevol dels membres de la Unitat Familiar (UF):
  • Passi a estar en situació d’atur
  • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
  • Reducció de la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari
  • Altres motius que suposin pèrdua d’ingressos
 • Que el conjunt dels ingressos mensuals de la UF, en el mes anterior a la sol·licitud, no siguin superiors a 3 vegades IPREM (1.613,52€). - 2.151,36€ quan la UF, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar. - 2.689,20€ si és la persona deutora principal és qui pateix aquesta discapacitat. Aquests ingressos màxim es podran incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o 80,67€ per fill, si la família és monoparental.
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la UF.
 • Que tinguin residència legal a Catalunya.
 • Que el sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la UF del sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat per tal que el sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.
 • Que el sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 • Que els membres de la UF compleixin les obligacions tributàries.
 • Que el sol·licitant no estigui sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Que l’import de la renda de lloguer sigui com a màxim de de 900€.

Concurrencia competitiva i termini fins el 30 de setembre.

Ajut màx. 500 euros/mes.

Informació i tramitació del lloguer