Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB DEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT
www.priorat.cat

El Consell Comarcal del Priorat (d'ara endavant EL PROPIETARI) amb domicili a l'efecte de notificacions a la plaça de la Quartera, núm. 1, amb NIF P9300009I, posa a disposició en el seu lloc web www.priorat.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusivament l'ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals s’exposen a l'USUARI en el lloc web www.priorat.caten totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, les arxivi i les accepti a través d'Internet i estigui plenament informat.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'hi ofereixen per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web del PROPIETARI no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe l'USUARI es compromet a realitzar un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir, en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing")

1.2.- EL PROPIETARI podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula cinquena).

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en www.priorat.cat. A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a la disposició de l'usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d’ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable:

3.1.1.- De les fallades i incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links. Així mateix, el PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins assegurar-se de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

El lloc web del PROPIETARI (els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web) es troba plenament protegit pels drets d'autor, i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l'usuari que afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Falset i l'USUARI renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.- En el cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.