Resolució de Presidència: Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes

Resolució de Presidència: Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes

17-03-2020

De conformitat amb l’establert en els articles 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i, 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, per mitjà de la present se li notifica el contingut de la Resolució de presidència número 2020/0049, de 16 de març de 2020, modificada per la Resolució de presidència número: 2020/0050, de 24 de març de 2020 

Assumpte: Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes. 

Antecedents: 

1.- La malaltia del coronavirus, COVID-19, ha estat declarada per l’Organització Mundial de la Salut, el passat 30 de gener de 2020, com a una emergència de salut pública d’abast internacional que feia necessària l’adopció de mesures orientades a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans als efectes de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 

2.- El passat 11 de març, l’OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació, l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia. 

3.- Per resolució de presidència núm.: 2020-0044, de 13 de març es van adoptar diferents mesures de prevenció en relació a la possible pandèmia de Coronavirus COVI-19. 4.- En data 13 de març de 2020 la Presidència de la Generalitat ha sol·licitat al Govern de l’Estat el confinament de Catalunya com a mesura preventiva i el mateix dia el President del Govern de l’Estat ha anunciat la declaració de l’estat d’alarma de tot l’Estat espanyol. 

5.- En data 14 de març de 2020, s’ha aprovat el Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Fonaments de dret 

1.- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,

2.- Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

3.- Instrucció 3-2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus.

4.- Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial i función pública de medidas a adoptar en los centros de Trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo del Covid-19. 

En conseqüència, es ús de les atribucions conferides a aquesta Presidència per la legislació de règim local,

RESOLC, 

PRIMER. Deixar sense efecte les mesures adoptades per resolució de presidència núm. 2020-0044, de 12 de març de 2020.

SEGON. Identificar els serveis bàsics i estratègics que són necessaris garantir al Consell Comarcal del Priorat i que a continuació es detallen: 

  • Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització
  • Resolucions dels òrgans de govern
  • Sistemes i serveis informàtics
  • ServeisSocials
  • Seu Electrònica,
  • Registre general

TERCER.- Suspendre amb caràcter general el treball presencial de tot el personal del Consell Comarcal del Priorat i dels seus organismes autònoms a partir del dia 16 de març de 2020. No obstant això, tot el personal haurà d’estar localitzable i disponible durant la seva jornada de treball habitual i haurà de realitzar les tasques de teletreball que pugui desenvolupar des del seu domicili o que li puguin ser assignades, sense perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis al seu centre de treball i les circumstàncies així ho requereixin

QUART.- Habilitar a la gerència del Consell per a requerir la presència física dels seus treballadors en qualsevol moment per tal de garantir els serveis bàsics i extraordinaris, els quals hauran d’atenir-se a les directrius de les seves direccions. Aquesta mesura és realitzaria de forma rotatòria per a minimitzar la presencia continuada en els centres de treball.

CINQUÈ.- Determinar que tot el personal adscrit a les Brigades estarà en situació de retén.

SISÈ.- Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu del Consell Comarcal del Priorat. Aquesta atenció serà substituïda per l’atenció telefònica i electrònica en tot allò que sigui possible.

SETÈ.- Suspendre tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius del Consell Comarcal del Priorat d'acord amb l'establert a la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, que es reiniciaran tan bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures. 

VUITÈ.- Suspendre la celebració de qualsevol acte públic i sessió d’òrgan col·legiat.

NOVÈ.- Facultar a la gerència per al desplegament del present acord. 

DESÈ.- Les circumstàncies excepcionals que motiven aquesta resolució són suficients per justificar l’adopció de mesures provisionals o l’adopció de procediments d’urgència, emergència o extraordinaris recollits a la legislació vigent. 

ONZÈ.- Determinar que aquestes mesures són d’aplicació a tots els treballadors del Consell Comarcal del Priorat fins el 29 de març de 2020, sense perjudici de la seva possible pròrroga i de les variacions que puguin produir-se

DOTZÈ.- Publicar aquestes mesures a la web corporativa i a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Priorat. 

TRETZÈ.- Notificar-ho a les direccions de les àrees i a tot el personal de la Diputació a través del correu electrònic.

Xavier Gràcia Juanpere, President del Consell Comarcal del Priorat.