Resolució de Gerència

Resolució de Gerència

17-03-2020

De conformitat amb l’establert en els articles 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i, 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, per mitjà de la present se li notifica el contingut de la Resolució de gerència 2020/055, de 16 de març de 2020, modificada per la Resolució de gerència 2020/058, de 16 de març de 2020 

“Antecedents: 

1.- La malaltia del coronavirus, COVID-19, ha estat declarada per l’Organització Mundial de la Salut, el passat 30 de gener de 2020, com a una emergència de salut pública d’abast internacional que feia necessària l’adopció de mesures orientades a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans als efectes de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 

2.- El passat 11 de març, l’OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació, l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia. 

3.- Per resolució de presidència núm.: 2020-0044, de 13 de març es van adoptar diferents mesures de prevenció en relació a la possible pandèmia de Coronavirus COVI-19. 3.- En data 14 de març de 2020, s’ha aprovat el Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

4.- En data 16 de març de 2020, s’ha dictat la resolució de presidència del Consell número: 2020/0049, per la qual s’aproven mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes.

Fonaments de dret 

1.- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.

2.- Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 

3.- Instrucció 3-2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus.

4.- Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial i función pública de medidas a adoptar en los centros de Trabajo dependientes de la Administración General del Estado con motivo del Covid-19. 

5.- Resolució de presidència del Consell número: 2020/0049, per la qual s’aproven mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes.

En conseqüència, es ús de les atribucions conferides a aquesta Gerència en el punt novè de la Resolució de Presidència número: 2020-0049, de 16 de març, RESOLC,

PRIMER.- Establir que el següent personal efectuarà 1 torn de treball, de 8 a 15 hores, per l’atenció telefònica i suport administratiu del Consell Comarcal del Priorat, (1 de cada 3 dies) 

a)  Pilar Muntané Rull b)  Albert Lizaso Hernández c)  Judith Hernández Perelló d)  Ouissam Amrouch e)  Núria Vilella Llaberia f)  Marta Pellejà Muntané

SEGON.- Establir que el següent personal efectuarà 1 torn de treball, de 8 a 15 hores, per prestació de serveis de suport als Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat, (1 de cada 3 dies), 

a)  Francesc Brull Fornt b)  Laia Besora Estivill c)  Monserrat Bonet Rocamora d)  Montserrat Amill Perelló e)  Montserrat Zaragoza Pamies f)  Goretti Alcalà Piqué g)  Fanny Frigola Forga h)  Vannesa Zamora Rofes i)  Adela Margalef Vernet j)  Mireia Olivella Montserrat

TERCER.- Es suspenen els següents serveis fins a nou avis:

a) Servei Comarcal de Transport de Viatgers b) Servei Comarcal de Transport Adaptat c) Servei d’Intervenció Socioeducativa 

Joan Reig Roman, Gerent del Consell Comarcal

Arxius adjunts