Pròrroga de les mesures excepcionals aplicades a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes

Pròrroga de les mesures excepcionals aplicades a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes

30-03-2020

De conformitat amb l’establert en els articles 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i, 56 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, per mitjà de la present se li notifica el contingut de la Resolució de presidència número 2020/0053, de 28 de març de 2020, 

“Assumpte: Pròrroga de les mesures excepcionals aplicades a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes. 

Antecedents: 

1.- La malaltia del coronavirus, COVID-19, ha estat declarada per l’Organització Mundial de la Salut, el passat 30 de gener de 2020, com a una emergència de salut pública d’abast internacional que feia necessària l’adopció de mesures orientades a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans als efectes de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. 

2.- El passat 11 de març, l’OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant aquesta situació, l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia. 

3.- En data 14 de març de 2020, s’ha aprovat el Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. 4.- En data 16 de març de 2020, es va dictar la resolució de presidència número: 2020-0049, per la qual s’estableixen mesures excepcionals aplicades a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes. Aquesta resolució es va corregir mitjançant la resolució de presidència número: 2020-0050, de 23 de març. 

5.- En data 23 de març de 2020, es va dictar Resolució de gerència número: 2020- 0055, de 23 de març, per la qual es desenvolupa la resolució de presidència núm.: 2020-0049, de mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes. Aquesta resolució es va corregir mitjançant la resolució de gerència número: 2020-0058, de 23 de març. 6.- En data 27 de març, s’ha aprovat el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

Fonaments de dret 

1.- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

2.- Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

3.- Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 4.- Resolució de presidència número: 2020-0049, de 16 de març, de mesures excepcionals aplicades a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes, corregit per la resolució de presidència número: 2020-0050, de 23 de març. 

5.- Resolució de gerència número: 2020-0055, de 23 de març, es desenvolupa la resolució de presidència núm.: 2020-0049, de mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes, corregida per la resolució de gerència número: 2020-0058, de 23 de març. 

En conseqüència, es ús de les atribucions conferides a aquesta Presidència per la legislació de règim local, RESOLC

PRIMER.- Prorrogar les mesures adoptades mitjançant la resolució de presidència número: 2020-0049, de 16 de març, de mesures excepcionals aplicades a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes, corregit per la resolució de presidència número: 2020-0050, de 23 de març. 

SEGON.- Prorrogar les mesures adoptades mitjançant la resolució de gerència número: 2020-0055, de 23 de març, es desenvolupa la resolució de presidència núm.: 2020-0049, de mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei del Consell Comarcal del Priorat, així com als seus càrrecs electes, corregida per la resolució de gerència número: 2020-0058, de 23 de març. 

TERCER.- Fixar la durada d’aquesta pròrroga mentre no s’aixequi en caràcter definitiu l’Estat d’Alarma.

QUART.- Publicar aquestes mesures a la web corporativa i a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Priorat. 

CINQUÉ.- Notificar-ho a les direccions de les àrees, a tot el personal del Consell Comarcal del Priorat i als consellers comarcals a través del correu electrònic.

Signat: Xavier Gràcia Juanpere, President del Consell Comarcal del Priorat.