Tècnic/a per al PECT Pobles vius i actius

Data de publicació
Contractant
Consell Comarcal del Priorat

El Consell Comarcal del Priorat convoca un procés de selecció d’un/a tècnic/a de desenvolupament agrari, en règim laboral temporal, i creació d’una borsa de treball.

Condicions d’admissió aspirants:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa en l’article 57 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
  • Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
  • Tenir complerts els 18 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
  • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les AAPP o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'empleat públic.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies dels càrrec.
  • Estar en possessió d’un títol universitari de grau en enginyeria agrària, ciències ambientals, biologia o estudis similar, dins l’àmbit dels graus d’enginyeria i ciències.
  • Tenir experiència mínima d’un any en dinamització i gestió agrària.
  • Carnet de conduir.
  • Disponibilitat per incorporar-se a data 1 d’agost de 2021.

Presentació de sol·licituds: al Registre Electrònic General del Consell Comarcal del Priorat o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini presentació sol·licituds: el 16 de juliol de 2021.

Bases