Peó de servei

Data de publicació
Contractant
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Població
Bellmunt del Priorat

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de peó de servei de l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat, per cobrir vacants i substitucions.

Requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola.

  • Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

  • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

  • Posseir el títol de Graduat Escolar o Graduat en ESO.

  • No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

  • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les AAPP o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics pe resolució judicial o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven.

  • Posseir el certificat de nivell bàsic de català (certificat A2) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

  • Posseir el permís de conduir classe B o superior

Presentació de sol·licituds mitjançant un instància juntament amb el CV i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.

Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament , dimarts de 9.00 a 14.00 h i dijous de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h amb cita prèvia, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. Disp. transitòria 4a d’aquesta Llei.

Finalització de presentació de sol·licituds: 10/09/2020.

Per a més informació podeu consulta les bases al següent enllaç:

+ informació