Operari/ària de serveis múltiples

Data de publicació
Contractant
Ajuntament de Torroja del Priorat

L'Ajuntament de Torroja del Priorat obre un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'1 0perari/ària de serveis múltiples, mitjançant concurs de valoració de mèrits.

Requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. Les persones aspirants estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.
  • Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques. • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
  • No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
  • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les AAPP o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics pe resolució judicial o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven.
  • Posseir el Certificat de nivell bàsic (A2) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió de nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
  • Permís de conduir classe B.
  • En el cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial, han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà.

Presentació de sol·licituds:

  • Electrònicament: al Registre electrònic de l’Ajuntament.
  • Presencialment: al Registre General de l’Ajuntament, situat al Carrer Major número 31 de Torroja del Priorat, de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores.
  • Termini presentació sol·licituds: el 13 d’agost de 2021.

Per a més informació podeu consulta les bases al següent enllaç.

Bases