Oficial de 1a

Data de publicació
Contractant
Ajuntament dels Guiamets
Població
Els Guiamets

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'oficial de primera de l'Ajuntament dels Guiamets, contracte de relleu.

Requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
  • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
  • Posseir el títol de Graduat Escolar o Graduat en ESO.
  • No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
  • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les AAPP o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics pe resolució judicial o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven.
  • Posseir el certificat de nivell B2 de català (certificat B2) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.
  • Posseir el permís de conduir classe B.
  • Presentació de sol·licituds mitjançant un instància juntament amb el CV i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.

Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. Disp. transitòria 4a d’aquesta Llei.

Finalització de presentació de sol·licituds: 15/09/2020.

Per a més informació podeu consulta les bases al següent enllaç:

+ informació