Licitació Bar -Restaurant "Cal Ganxo"

Data de publicació
Codi d'oferta
23163
Contractant
Ajuntament de Torroja del Priorat
Població
Torroja del Priorat

Per Decret de l’alcaldia de data 5 de setembre de 2023 es va aprovar l'expedient i el plec de condicions per l’atorgament de la llicència d'ús privatiu del bé de domini públic del bar-cafeteria “Cal Ganxo”, ubicat al carrer Major núm. 33 de Torroja del Priorat, per destinar-lo a l’activitat de restauració.

  • Entitat adjudicadora: Ajuntament de Torroja del Priorat.
  • Procediment d’atorgament: Concurs.
  • Taxa per a la utilització privativa del bé de domini públic: 30 € mensuals.
  • Durada de la llicència: 3 anys  Possibilitat de pròrroga d’1 any.
  • Horari d’obertura: de 8h a 22h de dimarts a diumenge.
  • Termini presentació sol·licituds:  21 de setembre de 2023 (inclòs).
  • Les proposicions per optar a aquest procediment s’han de presentar a les oficines de l’Ajuntament en l’horari d’atenció al públic. També es poden enviar per correu postal, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establerts

Per ampliar la informació dels requisits de participació i  el procediment a seguir, consulteu el següent enllaç: CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ i consulteu els següents documents:

1 Anunci licitació.pdf

2 Plec de condicions.pdf