Borsa de treball de monitor/a de menjador escolar

Data de publicació
Contractant
Ajuntament del Masroig
Població
El Masroig

L'Ajuntament del Masroig ha obert un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de monitor/a de menjador escolar - Concurs de valoració de mèrits.

Requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
  • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
  • Posseir el títol de monitor/a de menjador o monitor/a de lleure o titulació equivalent o superior.
  • No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
  • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les AAPP o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics pe resolució judicial o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven.
  • Posseir el certificat de nivell B1 de català de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

Presentació de sol·licituds:

  • Presentació de sol·licituds mitjançant un instància juntament amb el CV i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.
  • Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. Disp. transitòria 4a d’aquesta Llei.
  • Termini de presentació de sol·licituds fins el 03/03/202.

Per a més informació podeu consulta les bases al següent enllaç.

Més informació