Borsa de treball Administratiu C1

Data de publicació
Contractant
Ajuntament de Bellmunt del Priorat
Població
Bellmunt del Priorat

L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat convoca un procés selectiu per a la contractació d'un treballador, personal laboral temporal, Administratiu (C1), jornada completa, i la constitució d'una borsa de treball.

Requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
  • Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
  • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
  • Estar en possessió del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de formació professional de grau superior, de tècnic superior o qualsevol altre nivell superior.
  • No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.
  • No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les AAPP o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics pe resolució judicial o per exercir funcions similars a les que es desenvolupaven.
  • Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el cos i l’escala li poden ser encomanades.
  • Posseir el certificat de català C1 de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

Presentació de sol·licituds mitjançant un instància juntament amb el CV i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.

Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament, dimarts de 9.00 a 14.00 h i dijous de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h amb cita prèvia, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.

Finalització de presentació de sol·licituds: 22/10/2020.

Per a més informació podeu consultar les bases.