Mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19

Ordre SND / 354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.

Aquesta ordre estableix el procediment per a la fixació de l'import màxim de venda al públic dels  següents productes:

a) Productes sanitaris, com són les màscares quirúrgiques i els guants de nitril i altres productes sanitaris que es considerin imprescindibles per minimitzar el risc de propagació del COVID-19 entre les persones que es fixin mitjançant Resolució de la persona titular de la Secretaria General de Sanitat.

b) Productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional. En particular:

 • 1r Mascaretes higièniques, tant no reutilitzables (d'un sol ús) com reutilitzables.
 • 2n Antisèptics de pell sana autoritzats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, i els gels i solucions hidroalcohòliques per a mans, de naturalesa cosmètica autoritzades temporalment per l'Agència.
 • 3r Altres productes que es consideren imprescindibles per minimitzar el risc de propagació del COVID-19 entre les persones, i que es determinin mitjançant Resolució de la persona titular de la Secretaria General de Sanitat.

Obligacions d'informació al consumidor de les mascaretes higièniques objecte d'aquesta norma.

 1. Les dades mínimes exigibles en l'etiquetatge de les mascaretes higièniques són:
  1. Dades de l'empresa: nom, raó social i domicili.
  2. Denominació usual del producte: aquell pel que sigui conegut amb la finalitat que pugui identificar-se plenament la seva naturalesa.
  3. Contingut de l'envàs: nombre d'unitats si l'envàs conté diverses màscares.
  4. Composició.
  5. Període recomanat d'ús.
  6. Característiques essencials del producte, incloent la talla en cas de ser pertinent, i si és reutilitzable o d'un sol ús.
  7. Advertències, entre elles «Aquest producte no és un equip de protecció individual ni un producte sanitari».
  8. Lot de fabricació quan el procés d'elaboració es realitzi en sèries identificables.
  9. Instruccions d'ús sobre col·locació, ús i manteniment, manipulació i eliminació.
  10. Lloc de procedència o origen, en el cas que la seva omissió pogués induir a error al consumidor.
  11. Si compleix les especificacions tècniques UNE 0064-1: 2020, UNE 0064-2: 2020 o UNE 0065: 2020, que estableixen els requisits mínims que han de complir les mascaretes higièniques, no reutilitzables i reutilitzables pel que fa als materials que s'utilitzen per al seu disseny, elaboració, confecció, marcat i ús o qualsevol norma equivalent.
  12. Les dades testades relatives a l'eficàcia de filtració bacteriana i de respirabilitat en cas que s'hagi realitzat test, incloent en nombre d'assaig i el laboratori empleat.
  13. Si es tracta d'una mascareta higiènica reutilitzable ha d'indicar el nombre de rentats màxim, així com un mètode de rentat o higienització.
  14. Preu final complet.
 2. Per raons justificades d'espai, les dades obligatòries podran figurar en les instruccions, fullets o documents que acompanyin el producte.
 3. Les dades de l'etiquetatge no han d'induir a error o engany per mitjà d'inscripcions, signes, anagrames o dibuixos, ni deixaran cap dubte respecte de la veritable naturalesa del producte.
 4. L'etiquetatge es col·locarà de manera clara i duradora en el seu envàs, i es recomana l'embalatge més petit disponible comercialment, o sobre el producte sempre que sigui perfectament visible pel consumidor a través de l'embalatge. Així mateix, si la venda és a través d'Internet, aquesta informació també ha de mostrar-se en la pàgina web.
 5. Els productes que se subministrin no envasats al consumidor hauran d'incorporar la informació obligatòria, bé en l'etiqueta sobre el propi producte, bé en el fullet o document que acompanyi el mateix i que ha de lliurar-se a comprador.

La venda unitària de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà realitzar a les oficines de farmàcia garantint unes condicions d'higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.

Altres actuacions de control sobre les mascaretes higièniques objecte d'aquesta norma.

En el cas de màscares destinades a la població infantil, s'ha de tenir en compte les especificacions tècniques  de seguretat de la roba infantil: cordons i cordes ajustables en roba infantil, en el fet que els arnesos que serveixen per a la subjecció al capdavant per a les mascaretes higièniques per a nens han de poder subjectar sense generar nusos, extrems lliures o elements tridimensionals. Així mateix, es recomana la col·locació d'una advertència perquè la mascareta s'utilitzi sota la supervisió d'un adult.

Si es tracta d'una mascareta higiènica reutilitzable, el fabricant ha d'assegurar que manté les seves propietats després del rentat o higienització. Per a això, les propietats s’haurien de verificar i contrastar mitjançant assaigs d'acord amb el nombre màxim de rentats que indiqui en l'etiquetatge.

Les mascaretes que no hagin estat sotmeses a cap verificació mitjançant assaigs de laboratori pel que fa a la seva eficàcia de filtració i respirabilitat, no podran al·legar en el seu etiquetatge característiques que puguin induir a interpretar que el producte posseeix propietats sobre les que no s'ha realitzat cap verificació, com, per exemple: «protecció enfront de virus» o similar. A més, si aquest tipus de mascaretes al·lega ser «rentable», ha d'estar composta per un teixit o combinació de teixits que puguin rentar-se d'acord amb les instruccions facilitades sense que el producte pateixi deteriorament. I en cas que es atribuís un nombre màxim de rentats, aquest fet ha d'estar fonamentat.

Productes no autoritzats per l'Agència de Medicaments i Productes Sanitaris

Els antisèptics de pell sana i els gels i solucions hidroalcohòliques per a mans, de naturalesa cosmètica que no hagin estat autoritzats per l'Agència de Medicaments i Productes Sanitaris no podran al·legar en el seu etiquetatge característiques que puguin induir a interpretar que el producte posseeix propietats sobre les quals no s'ha realitzat cap verificació, com ara «protecció / desinfecció enfront de virus» o similar.

RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la campanya de salut pública Mascareta Salut amb l’objectiu de lliurar  a tots els ciutadans i les ciutadanes que presentin una targeta d'identificació sanitària (TSI) i, per tant, que tinguin un codi d'identificació personal (CIP) o un codi del Sistema Nacional de Salut (codi SNS), una mascareta sanitària de teixit de tres capes.

En principi només se’n dispensarà , a les oficines de farmàcia, una unitat per persona i més endavant hi haurà la possibilitat d’adquirir-ne una altra a un cost de 0,76 cèntims

Inicialment s'estableix per a cada ciutadà o ciutadana una única dispensació cada set dies.

No obstant això, la distribució es pot prioritzar seguint l'ordre que s'indica a continuació i, en tot cas, de conformitat amb les instruccions que determinin a l'efecte els òrgans competents del Servei Català de la Salut:

 1. Les persones vulnerables laboralment actives o persones que presentin símptomes respiratoris, encara que siguin lleus, i els seus contactes més estrets.
 2. Les persones laboralment actives.
 3. Les persones vulnerables que no puguin evitar sortir de casa.
 4. La resta de la població.

Les mascaretes no duran informació d'ús individual. Les farmàcies han de facilitar informació a la ciutadania en cartells com a suport de la informació farmacèutica corresponent.

Teniu la informació detallada al següent enllaç:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-04-18-salut-distribuira-14-milions-de-mascaretes-a-traves-de-les-farmacies-a-partir-de-dilluns