Funcions

 1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària de la comarca del Priorat.
 2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
 3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, de convivència o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.
 4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal.
 5. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.
 6. Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
 7. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.
 8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
 9. Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 10. Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial.
 11. Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 12. Gestionar prestacions d’urgència social.
 13. Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
 14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
 15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.
 16. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.