El Consell Comarcal del Priorat aprova un codi de conducta per als alts càrrecs

23/05/2017
El codi incorpora normes específiques per regular diversos aspectes relacionats amb la transparència i el bon govern

El Consell Comarcal del Priorat, reunit en sessió plenària, ha aprovat el codi de conducta dels alts càrrecs de la institució, d’acord amb la llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014). Entre d’altres coses, aquest codi regula l’acceptació d’invitacions, viatges o regals per part dels alts càrrecs i estableix que s’han d’abstenir de participar en aquells assumptes en el qual tinguin un interès personal, ja sigui directe o indirecte.

Aquest codi té dos objectius fonamentals. D’una banda, mira d’establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les

normes de conducta que se’n deriven. D’una altra, determina els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals. En definitiva, conté conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

En paraules del president del Consell Comarcal, Joan Carles Garcia, “és avident que la manera de governar s’està transformant i que la transparència és un element indispensable per garantir als ciutadans que fem les coses bé i que, a més, les fem honestament”. Alhora, Garcia afegeix que “el codi que hem aprovat no són tan sols paraules de bona voluntat”, en el sentit que el document també preveu la constitució d’un “mecanisme de control intern” que permeti fer un seguiment de la seva aplicació. El “codi de bon govern” també preveu l’aplicació de sancions als alts càrrecs que incompleixen els principis i normes aprovades.

La redacció del codi s’ha dut a terme en el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Fruit d’aquest coveni es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.

Entre els principis de bon govern que s’han aprovat hi ha, per exemple, “l’impuls d’una administració accessible i receptiva a les peticions de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible”, “actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns públics” i “respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la confiança dipositada mitjançant el sufragi universal”.

Més enllà, però dels principis més genèrics, el codi també incorpora “normes de conducta”. Així, per exemple, la primera norma determina el següent: “Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats, amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes”. Mentre que la segona estableix: “Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics”. Altres normes de conducta fan refència a la gestió de les invitacions que reben els alts càrrecs. Així, per exemple, s’estableix que no es poden acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats amb el paper institucional, de la mateixa manera que cal fer amb els viatges, desplaçaments o allotjaments.